ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük az általunk tárolt személyes adatok kezelésének a módját. A www.cegek.ro honlap teljes jogú és kizárólagos adatkezelője a ST.GEORGIUS MANGER CLUB (székhely: Marosszentgyörgy község, Ritul Morii utca 27, Maros megye, Románia; adószám: 39629945; telefon: 0749111848; e-mail: iroda[@]cegek, managerclub.stgeorgius@gmail.com), továbbiakban „Adatkezelő”. Az Adatkezelő jogi képviselője: Szathmáry Zsolt István cégvezető (telefon:0722667783 ; e-mail: iroda@cegek.ro, managerclub.stgeorgius@gmail.com.

I. Fogalmi meghatározások
 1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
 2. „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
 3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
 4. „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
 5. harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
 6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
 7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
II. Az Adatkezelő által tárolt adatok és az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a következő adatokat gyűjti és tárolja a Felhasználóktól: név, telefonszám és e-mail cím.


Az Adatkezelő két síkon kezeli az ön által közölt személyes adatokat: a regisztrációs e-mail címet kizárólag belső használatra tartja nyilván, azokat az adatokat pedig, amiket ön tesz közzé vállalkozásáról (leírás, név, telefonszám, e-mail cím, székhely stb.) a honlap céljának megfelelően, a honlapon elérhetővé teszi a látogatók számára. A kizárólag belső használatra nyilvántartott regisztrációs e-mail címet az Adatkezelő nem adja ki harmadik felelek számára, azonban fenntartja a jogot, hogy saját marketinganyagát erre az e-mail címre továbbítsa.


Az adatkezelés elsődleges célja az azonosítás és ellenőrzés. Ez az adatok ellenőrzését, frissítését, kiegészítő információkkal való bővítését jelenti, amit az adatminőség karbantartásának is tekinthetünk. További adatkezelési célok: az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.


III. Az adatkezelés jogalapja

Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása jogcímén végzi az adatkezelést. A Felhasználó a regisztráció során, az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárul a személyes adatainak, jelen Felhasználási feltételek és Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és tárolásához.

IV. Az adatvédelem megvalósulása

Az Adatkezelő nagy hangsúly fektet a nála lévő adatok biztonságos megőrzésére. Az ön által ránk bízott adatokat olyan nyilvántartási rendszerekben tároljuk, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a megőrzési politikánkban foglaltaknak. Minden tárolt adattípusra külön meg kell határoznunk, hogy a jogi következmények és üzleti igények függvényében, mennyi ideig tarthatjuk meg azokat. Amikor már nincs szükség valamelyik adatra, töröljük rendszereinkből.


A www.cegek.ro honlap felhasználása során a személyes adatok tárolásának időtartama nem határozható meg konkrétan. Ezt a Felhasználó magatartása határozza meg, ugyanis a profil törlését követően, mivel az adatkezelés jogalapja megszűnik, a tárolt adatokat töröljük rendszerünkből.

V. Adathelyesbítés joga

A Felhasználónak jogában áll a hibás, hiányos, elavult vagy felesleges személyes adatainak javítását, kiegészítését kérni az Adatkezelőtől.

VI. Törlés joga

A Felhasználó kérheti, hogy töröljük rendszereinkből személyes adatait. Ezeknek a kéréseknek akkor tudunk eleget tenni, ha a törölni kívánt adatot az Ön hozzájárulásával kezeltük, és nem tudunk más jogalapot megjelölni az adatok megtartása érdekében.

VII. Tiltakozás joga

A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatokat a szolgáltatás nyújtásától vagy jogi kötelezettség teljesítésétől eltérő célból kezelték. Akkor is tiltakozhat a személyes adatok további kezelése ellen, ha az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. Ha tiltakozik a személyes adatai további kezelése ellen, az ahhoz vezethet, hogy bizonyos szolgáltatásaink használatának lehetőségei is korlátozódnak. Ugyanakkor megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing célokból, piackutatásra vagy profilalkotásra használjuk fel!

VIII. Adatkezelés korlátozása

A Felhasználó kérheti, hogy korlátozzuk bizonyos személyes adatainak kezelését, ez azonban ahhoz vezethet, hogy honlapjaink és a szolgáltatásaink használatának lehetőségei is korlátozódnak.

IX. Adathordozhatóság joga

A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt, gép által olvasható formátumban megkapja az Ön által megadott személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket közvetlen Öntől szereztünk be!


Panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hatóságnál

Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelési tevékenységünk nem felel meg az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek, panaszt nyújthat be a helyileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál. Az Adatvédelmi Hatóság kapcsolattartási adatait itt találja meg: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro .


A Felhasználót megillető jogok gyakorlása

Jogait levélben vagy e-mailben gyakorolhatja. Kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk írásban a kapcsolatot. Levelében kérjük az alábbi információkat mindenképp küldje meg számunkra, mert ezekre szükségünk lesz az Ön azonosításához, és ahhoz, hogy a rendelet által biztosított jogainak a lehető legteljesebb körben eleget tehessünk: név, cím, születési dátum, e-mail cím. Ezeken az információkon felül további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat is kérhetünk.


Kérjük vegye figyelembe, hogy az indokolatlanul ismétlődő, túlzott vagy nyilvánvalóan megalapozatlan kéréseket elutasíthatjuk.


Önnek joga van másolatot kérni azokról az adatokról, amelyeket Önről tárolunk. Amennyiben másolatot szeretne kérni az Önről tárolt információk egy részéről vagy egészéről, kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:


Email: iroda@cegek.ro
Postai cím: Cluj Napoca, str. Dorobantilor nr 111, biroul 5

X. Sütik (cookies) kezelése

Ez a tájékoztató az LAB36 SRL(székhely: Marosvásárhely, Lapusna utca 3, Maros megye, Románia; céhjegyzék szám:J/26/1428/2005; adószám: RO 17859943; e-mail: office@lab36.ro), által használt sütikre (cookies) vonatkozó felhasználási információkra vonatkozik.


Mi az a süti?

A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.


Milyen sütiket támogat a www.cegek.ro?
 • A weboldal fejlesztése;
 • Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt;
 • Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat;
 • Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon;
 • Böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása;
 • Chat funkció és websegéd szolgáltatás használata.

A sütik típusai

Alapműködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a kalkulátor-használati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.


Statisztikai célú sütik

Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.


Hirdetési sütik

Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:
Google Adwords

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy


Facebook

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/


Doubleclick

A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy


A sütik állapotának ellenőrzése és kikapcsolása

Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.


A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:
 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Mozzila Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami
 • Microsoft Internet Explorer: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy
 • Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies
XI. Adatkezelési nyilatkozat

A www.cegek.ro honlapra való regisztrációval hozzájárulok az általam megadott személyes adatok kezeléséhez, a ST.GEORGIUS MANGER CLUB (székhely: Marosszentgyörgy község, Ritul Morii utca 27, Maros megye, Románia; adószám: 39629945; telefon: 0749111848; e-mail: iroda[@]cegek, managerclub.stgeorgius@gmail.com) és LAB36 SRL(székhely: Marosvásárhely, Lapusna utca 3, Maros megye, Románia; céhjegyzék szám:J/26/1428/2005; adószám: RO 17859943; e-mail: office@lab36.ro)


A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatás önkéntes.


Az adatkezelés célja az Adatkezelési tájékoztatóba foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.


További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.


Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.


Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.