A honlap használatának feltételei és adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen honlap használatának feltételeit valamint az Adatkezelési tájékoztatót, mielőtt a honlapot, annak rendeltetése szerint, használni kezdi. A honlap használatával elfogadja a honlap használatának feltételeit és kötelezi magát azok betartására. Amennyiben nem ért egyet jelen felhasználási feltételekkel vagy az Adatkezelési tájékoztatóba foglaltakkal, kérjük, tartózkodjon a honlap használatától.

I. Felhasználási feltételek

Az IT LINSERVER SRL-D (székhely: Sarmaság község, Szilágylompért, Nova utca 22, Szilágy megye, Románia; cégjegyzékszám: J31/973/20.11.2018; adószám: 38234823; telefon: 0749568541; e-mail: iroda[@]cegek.ro), továbbiakban „a Szolgáltató”, által üzemeltetett www.cegek.ro weboldalt igénybe vevők, továbbiakban „a Felhasználó”, a honlapot az alábbi feltételek szerint használják:

 1. A Felhasználó a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem felel a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
 2. Időnként lehetséges, hogy különböző okokból kifolyólag jelen honlap ideiglenesen nem elérhető a Felhasználó számára. A Szolgáltató igyekszik az esetleges hibák, kimaradások mihamarabbi megszüntetésére, azonban kizár minden felelősséget, ami az oldal ideiglenes elérhetetlenségéből következne.
 3. A Szolgáltató a regisztrációt követően engedélyt ad a Felhasználónak, hogy jelszóval a honlap egyes részeihez, az ott tárolt információkhoz hozzáférjen. A Felhasználó a jelszót kizárólag saját belépésére használhatja és nem adhatja ki harmadik félnek.
 4. Szabad beleegyezés jogcímén a Szolgáltató személyes adatokat tárol a regisztrált felhasználókról. A Szolgáltató a regisztráció vagy egyéb úton kapott személyes vagy egyéb adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően a Szolgáltató az általa tárolt személyes adatokat harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezését adja abba, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat tárolja, azokat marketing céljából felhasználja (pl. reklámanyag továbbítása a Felhasználó e-mail címére).
 5. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.
 6. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által közzétett adatok/információk valódiságáért. A Szolgáltató a Felhasználó által közzétett adatok pontatlanságából eredő minden felelősséget kizár.
 7. A Felhasználó teljes mértékben felel azért a szöveges vagy pontozáson alapuló véleménynyilvánításért, amelyet valamely partnere tevékenységének minősítése érdekében a Szolgáltató honlapján közzétesz. A Szolgáltató a partnerminősítésekért és azok következményeiért való felelősséget teljes mértékben kizárja. A Szolgáltató fenntartja a jogot olyan Felhasználók letiltására, akik rontják a honlap megítélését.
 8. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató ilyen esetekben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.
 9. A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
 10. A honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 11. Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapok használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a honlapok használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.
 12. Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására
 13. A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
 14. A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
 15. A jelen használati feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
 16. Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a www.cegek.ro domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
 17. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Felhasználó a honlapot, illetve a szolgáltatást csak rendeltetésszerűen használhatja, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése. A jogosulatlan felhasználás büntető- valamint polgári jogi felelősséget von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés megszüntetését és az okozott kár megtérítését.
 18. A honlaphoz való hozzáférés bármely országból lehetséges és a felhasználási feltételek megsértése eljárást eredményezhet országtól és határoktól függetlenül. Jelen felhasználási feltételek Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2002. évi 365-ös törvényhez (elektronikus kereskedelmi törvény) igazodik. Az oldalon megjelenő anyagokkal kapcsolatos problémák esetén kérjük forduljon hozzánk a iroda@cegek.ro e-mailcímen.

II. Adatkezelési tájékoztató

 1. Bevezetés:
  Jelen adatkezelési tájékoztatóban ismertetjük az általunk tárolt személyes adatok kezelésének a módját. A www.cegek.ro honlap teljes jogú és kizárólagos adatkezelője a Az IT LINSERVER SRL-D (székhely: Sarmaság község, Szilágylompért, Nova utca 22, Szilágy megye, Románia; cégjegyzékszám: J31/973/20.11.2018; adószám: 38234823; telefon: 0749568541; e-mail: iroda@cegek.ro), továbbiakban „Adatkezelő”. Az Adatkezelő jogi képviselője: Katona Róbert cégvezető (telefon: 0749568541; e-mail: iroda@cegek.ro).
 2. Fogalmi meghatározások
  • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.
  • „adatkezelés” : a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
  • „nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
  • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 3. Az Adatkezelő által tárolt adatok és az adatkezelés célja

  Az Adatkezelő a következő adatokat gyűjti és tárolja a Felhasználóktól: név, telefonszám és e-mail cím.

  Az Adatkezelő két síkon kezeli az ön által közölt személyes adatokat: a regisztrációs e-mail címet kizárólag belső használatra tartja nyilván, azokat az adatokat pedig, amiket ön tesz közzé vállalkozásáról (leírás, név, telefonszám, e-mail cím, székhely stb.) a honlap céljának megfelelően, a honlapon elérhetővé teszi a látogatók számára. A kizárólag belső használatra nyilvántartott regisztrációs e-mail címet az Adatkezelő nem adja ki harmadik felelek számára, azonban fenntartja a jogot, hogy saját marketinganyagát erre az e-mail címre továbbítsa.

  Az adatkezelés elsődleges célja az azonosítás és ellenőrzés. Ez az adatok ellenőrzését, frissítését, kiegészítő információkkal való bővítését jelenti, amit az adatminőség karbantartásának is tekinthetünk. További adatkezelési célok: az Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

 4. Az adatkezelés jogalapja

  Az Adatkezelő kizárólag az érintett hozzájárulása jogcímén végzi az adatkezelést. A Felhasználó a regisztráció során, az Adatkezelési nyilatkozat elfogadásával hozzájárul a személyes adatainak, jelen Felhasználási feltételek és Adatkezelési tájékoztató szerinti kezeléséhez és tárolásához.

 5. Az adatvédelem megvalósulása

  Az Adatkezelő nagy hangsúly fektet a nála lévő adatok biztonságos megőrzésére. Az ön által ránk bízott adatokat olyan nyilvántartási rendszerekben tároljuk, melyek megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak és a megőrzési politikánkban foglaltaknak. Minden tárolt adattípusra külön meg kell határoznunk, hogy a jogi következmények és üzleti igények függvényében, mennyi ideig tarthatjuk meg azokat. Amikor már nincs szükség valamelyik adatra, töröljük rendszereinkből.

  A www.cegek.ro honlap felhasználása során a személyes adatok tárolásának időtartama nem határozható meg konkrétan. Ezt a Felhasználó magatartása határozza meg, ugyanis a profil törlését követően, mivel az adatkezelés jogalapja megszűnik, a tárolt adatokat töröljük rendszerünkből.

 6. A Felhasználót megillető jogok

  Az Adatkezelő biztosítja a Felhasználó számára a 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet alapján őt megillető jogokat, melyek a következők:

  1. Adathelyesbítés joga
   A Felhasználónak jogában áll a hibás, hiányos, elavult vagy felesleges személyes adatainak javítását, kiegészítését kérni az Adatkezelőtől.
  2. Törlés joga
   A Felhasználó kérheti, hogy töröljük rendszereinkből személyes adatait. Ezeknek a kéréseknek akkor tudunk eleget tenni, ha a törölni kívánt adatot az Ön hozzájárulásával kezeltük, és nem tudunk más jogalapot megjelölni az adatok megtartása érdekében.
  3. Tiltakozás joga
   A Felhasználó tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha az adatokat a szolgáltatás nyújtásától vagy jogi kötelezettség teljesítésétől eltérő célból kezelték. Akkor is tiltakozhat a személyes adatok további kezelése ellen, ha az adatokat hozzájárulás alapján kezeljük. Ha tiltakozik a személyes adatai további kezelése ellen, az ahhoz vezethet, hogy bizonyos szolgáltatásaink használatának lehetőségei is korlátozódnak. Ugyanakkor megtilthatja, hogy személyes adatait direkt marketing célokból, piackutatásra vagy profilalkotásra használjuk fel!
  4. Adatkezelés korlátozása
   A Felhasználó kérheti, hogy korlátozzuk bizonyos személyes adatainak kezelését, ez azonban ahhoz vezethet, hogy honlapjaink és a szolgáltatásaink használatának lehetőségei is korlátozódnak.
  5. Adathordozhatóság joga
   A Felhasználónak joga van ahhoz, hogy strukturált, általánosan használt, gép által olvasható formátumban megkapja az Ön által megadott személyes adatokat. Kérjük, vegye figyelembe, hogy ez csak azokra az adatokra vonatkozik, amelyeket közvetlen Öntől szereztünk be!
  6. Panasz benyújtásának joga az Adatvédelmi Hatóságnál
   Amennyiben úgy véli, hogy adatkezelési tevékenységünk nem felel meg az alkalmazandó adatvédelmi törvényeknek, panaszt nyújthat be a helyileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál. Az Adatvédelmi Hatóság kapcsolattartási adatait itt találja meg: https://www.dataprotection.ro/?page=contact&lang=ro .
 7. A Felhasználót megillető jogok gyakorlása

  Jogait levélben vagy e-mailben gyakorolhatja. Kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk írásban a kapcsolatot. Levelében kérjük az alábbi információkat mindenképp küldje meg számunkra, mert ezekre szükségünk lesz az Ön azonosításához, és ahhoz, hogy a rendelet által biztosított jogainak a lehető legteljesebb körben eleget tehessünk: név, cím, születési dátum, e-mail cím. Ezeken az információkon felül további, a személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információkat is kérhetünk.

  Kérjük vegye figyelembe, hogy az indokolatlanul ismétlődő, túlzott vagy nyilvánvalóan megalapozatlan kéréseket elutasíthatjuk.

  Önnek joga van másolatot kérni azokról az adatokról, amelyeket Önről tárolunk. Amennyiben másolatot szeretne kérni az Önről tárolt információk egy részéről vagy egészéről, kérjük az alábbi elérhetőségek valamelyikén vegye fel velünk a kapcsolatot:

  Email: iroda@cegek.ro

  Postai cím: Cluj Napoca, str. Dorobantilor nr 111, biroul 5

Sütik (cookies) kezelése

Ez a tájékoztató az IT LINSERVER SRL-D (székhely: Sarmaság község, Szilágylompért, Nova utca 22, Szilágy megye, Románia; cégjegyzékszám: J31/973/20.11.2018; adószám: 38234823; telefon: 0749568541; e-mail: iroda@cegek.ro) által használt sütikre (cookies) vonatkozó felhasználási információkra vonatkozik.

 1. Mi az a süti?
  A cookie (magyarul „süti”) egy olyan kisméretű adatcsomag, amit az internetes szolgáltatások a böngészőben tárolnak el. A hatékony és modern felhasználói élményt nyújtó online szolgáltatás működéséhez elengedhetetlen technológia, amelyet manapság minden böngésző támogat.
 2. Milyen sütiket támogat a www.cegek.ro?
  • A weboldal fejlesztése;
  • Az Ön navigációjának megkönnyítése weboldalunkon és az oldal funkcióinak használata során, így biztosítva a zökkenőmentes felhasználói élményt;
  • Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogy hogyan használja weboldalunkat - annak felmérésével, hogy weboldalunk melyik részeit látogatja vagy használja leginkább, így megtudhatjuk, hogyan biztosítsunk Önnek még jobb felhasználói élményt, ha ismét meglátogatja oldalunkat;
  • Célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon;
  • Böngésző felhasználók megkülönböztetése, azonosítása;
  • Chat funkció és websegéd szolgáltatás használata.
 3. A sütik típusai
  1. Alapműködést biztosító sütik
   Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő működését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyűjtenek információt a használatáról. Ide tartozik például a kalkulátor-használati értékek tárolása, a sütikezelés elfogadásának státusza, bejelentkezési módok és adatok megjegyzése, weboldal értesítési üzenetek státusza és a csökkentett funkcionalitású Google Analytics kód. Ne feledje, ezen sütik alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek weboldalunk kényelmes használatát.
  2. Statisztikai célú sütik
   Weboldalunk fejlesztésének, valamint a felhasználók számára biztosított élmények javításának céljával olyan sütiket is használunk, melyek lehetővé teszik számunkra, hogy információt gyűjtsünk azzal kapcsolatban, hogyan használják látogatóink weboldalunkat. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek. Ilyen teljesítményt biztosító sütik a Google Analytics sütijei is. A Google Analytics sütikkel kapcsolatos további tudnivalók érdekében kérjük, kattintson ide.
  3. Hirdetési sütik
   Ezeknek a sütiknek az a célja, hogy általuk még inkább az Önt érdeklő vagy az Ön számára releváns hirdetések jelenjenek meg a weboldalakon. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyűjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézte meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, mindezt az Ön érdeklődésére számot tartó tartalmak megismerése érdekében.
 4. A honlapunkon az alábbi szolgáltatók hirdetési sütijeit használjuk:

  Google Adwords
  A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken keresztül érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

  Facebook
  A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/help/cookies/

  Doubleclick
  A szolgáltatással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő linken érhető el: https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy

 5. A sütik állapotának ellenőrzése és kikapcsolása
  Minden böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, ezek a beállítások azonban általában megváltoztathatók, így a böngésző meg tudja akadályozni az automatikus elfogadást, és minden alkalommal fel tudja ajánlani a választás lehetőségét, hogy engedélyezi-e a sütiket. Felhívjuk figyelmét, hogy mivel a sütik célja weboldalunk használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése miatt előfordulhat, hogy nem tudja weboldalunk funkcióit teljes körűen használni, illetve hogy a weboldal a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat:

Google Chrome:
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu

Mozzila Firefox:
https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Microsoft Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Microsoft Edge:
https://support.microsoft.com/hu-hu/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

Opera:
https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Adatkezelési nyilatkozat

A www.cegek.ro honlapra való regisztrációval hozzájárulok az általam megadott személyes adatok kezeléséhez, az IT LINSERVER SRL-D (székhely: Sarmaság község, Szilágylompért, Nova utca 22, Szilágy megye, Románia; cégjegyzékszám: J31/973/20.11.2018; adószám: 38234823; telefon: 0749568541; e-mail: iroda@cegek.ro), továbbiakban „Adatkezelő” részére.

A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6. Cikk (1) bekezdése a) pontjában foglaltaknak megfelelően az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja az Adatkezelési tájékoztatóba foglalt, Adatkezelő által vállalt szolgáltatások és kötelezettségek teljesítése, jogok érvényesítése, az ügyfél, azonosítása, az Ügyféllel való kapcsolattartás és kommunikáció.

További személyes adatok kezelése törvényi felhatalmazáson alapulhat, amelynek célja jogszabályi kötelezettségek teljesítése.

Hozzájárulok, hogy az Adatkezelő részemre postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet.

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.

Kijelentem, hogy ezen hozzájárulásomat önkéntesen, minden külső befolyás nélkül, a megfelelő tájékoztatás és a vonatkozó jogszabályi rendelkezések ismeretében tettem meg.