A honlap használatának feltételei és adatkezelési tájékoztató

Kérjük, olvassa el figyelmesen jelen honlap használatának feltételeit valamint az Adatkezelési tájékoztatót, mielőtt a honlapot, annak rendeltetése szerint, használni kezdi. A honlap használatával elfogadja a honlap használatának feltételeit és kötelezi magát azok betartására. Amennyiben nem ért egyet jelen felhasználási feltételekkel vagy az Adatkezelési tájékoztatóba foglaltakkal, kérjük, tartózkodjon a honlap használatától.

I. Felhasználási feltételek

"Szolgáltató" az ST.GEORGIUS MANGER CLUB (székhely: Marosszentgyörgy község, Ritul Morii utca 27, Maros megye, Románia; adószám: 39629945; telefon: 0749111848; e-mail: iroda[@]cegek, managerclub.stgeorgius@gmail.com), továbbiakban által üzemeltetett www.cegek.ro weboldalt igénybe vevők


"Látogató" bármely természetes és / vagy jogi személy és / vagy bármely jogi személy, aki hozzáfér a weboldalhoz, megtekinti, böngészi azt.


"Felhasználó", bármely természetes és / vagy jogi személy és / vagy bármely más jogi személy, aki a weboldalon regsitrál és hozzáférést szerez a weboldal tartalmához, bármilyen kommunikációs eszköz révén


"Hírlevél" - időszakos információs eszköz, kizárólag elektronikus, illetve elektronikus levél (e-mail) az Szolgáltató által egy adott időszakban ajánlott/végrehajtott, szolgáltatásokról és / vagy promóciókról, a Felhasznláló kötelezettségvállalása nélkül, a hivatkozott információra hivatkozva.


A Felhasználó a honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy a Szolgáltató a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően nem felel a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.


Időnként lehetséges, hogy különböző okokból kifolyólag jelen honlap ideiglenesen nem elérhető a Felhasználó számára. A Szolgáltató igyekszik az esetleges hibák, kimaradások mihamarabbi megszüntetésére, azonban kizár minden felelősséget, ami az oldal ideiglenes elérhetetlenségéből következne.


A Szolgáltató a regisztrációt követően engedélyt ad a Felhasználónak, hogy jelszóval a honlap egyes részeihez, az ott tárolt információkhoz hozzáférjen. A Felhasználó a jelszót kizárólag saját belépésére használhatja, és nem adhatja ki harmadik félnek.


Szabad beleegyezés jogcímén a Szolgáltató személyes adatokat tárol a regisztrált felhasználókról. A Szolgáltató a regisztráció vagy egyéb úton kapott személyes vagy egyéb adatokat az Adatkezelési tájékoztatóban, valamint az Adatkezelési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően kezeli. A 2016/679/EU Általános Adatvédelmi Rendeletnek megfelelően a Szolgáltató az általa tárolt személyes adatokat harmadik fél számára nem teszi elérhetővé. Jelen felhasználási feltételek elfogadásával a Felhasználó beleegyezését adja abba, hogy a Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésre bocsájtott személyes adatokat tárolja, azokat marketing céljából felhasználja (pl. reklámanyag továbbítása a Felhasználó e-mail címére).


A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a honlap használói által tanúsított magatartásért. A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a honlap használata során harmadik személy jogait vagy jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse.


A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználó által közzétett adatok/információk valódiságáért. A Szolgáltató a Felhasználó által közzétett adatok pontatlanságából eredő minden felelősséget kizár.


A Felhasználó teljes mértékben felel azért a szöveges vagy pontozáson alapuló véleménynyilvánításért, amelyet valamely partnere tevékenységének minősítése érdekében a Szolgáltató honlapján közzétesz. A Szolgáltató a partnerminősítésekért és azok következményeiért való felelősséget teljes mértékben kizárja. A Szolgáltató fenntartja a jogot olyan Felhasználók letiltására, akik rontják a honlap megítélését.


A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltató ilyen esetekben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése érdekében.


A Felhasználó által a honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.


A honlap oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más internetes oldalakra vezetnek, ezeknek az oldalaknak az adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Az internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlapok használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve köteles eljárni. Amennyiben a honlapok használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag a Felhasználót terheli a felelősség.


Amennyiben a Felhasználó a honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására


A honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).


A honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából csak a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.


A jelen használati feltételekben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve jelen használati feltételek egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.


Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, különös tekintettel a www.cegek.ro domain nevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domain névre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának listázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.


Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni. A Felhasználó a honlapot, illetve a szolgáltatást csak rendeltetésszerűen használhatja, ennek során nem használhat olyan automatikus rendszert, robotot, vagy informatikai, szoftveres megoldást, melynek célja adatgyűjtés, nagyobb adatmennyiség kinyerése. A jogosulatlan felhasználás büntető- valamint polgári jogi felelősséget von maga után. A Szolgáltató követelheti a jogsértés megszüntetését és az okozott kár megtérítését.


A honlaphoz való hozzáférés bármely országból lehetséges és a felhasználási feltételek megsértése eljárást eredményezhet országtól és határoktól függetlenül. Jelen felhasználási feltételek Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2002. évi 365-ös törvényhez (elektronikus kereskedelmi törvény) igazodik. Az oldalon megjelenő anyagokkal kapcsolatos problémák esetén kérjük forduljon hozzánk a iroda@cegek.ro e-mailcímen.